INFORMACJE DLA NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE - studia stacjonarne

dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędą się w dniu 3 października 2022 r. w następujących godzinach:
- godzina 9:00 - kierunek Informatyka oraz Bioinformatyka - Aula Centrum Wykładowego PP
- godzina 10:30 - kierunek Elektronika i Telekomunikacja oraz Teleinformatyka - Aula Centrum Wykładowego PP
- godzina 12:00 - kierunek Artifical Intelligence oraz Electronics and Telecommunications - sala 8 Centrum Wykładowego PP

UWAGA: po zebraniu organizacyjnym będą wydawane legitymacje studenckie - dla osób, które uiszczą opłatę za legitymację minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 

Kierunek INFORMATYKA

GRUPA ANGLOJĘZYCZNA

Na kierunku Informatyka, studia stacjonarne I stopnia zamierzamy utworzyć grupę anglojęzyczną. Grupa taka miałaby zajęcia z niektórych przedmiotów (np. do Wprowadzenia do informatyki) prowadzone częściowo w języku angielskim. Naszym celem jest zintensyfikowanie praktycznej nauki języka angielskiego, by lepiej przygotować naszych studentów do wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus, a w przyszłości do efektywnej pracy w  zespołach międzynarodowych. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie deklaracji o poniższej treści do 15 sierpnia 2022 r. na adres mailowy: dziekanat_wiit@put.poznan.pl:

Imię i nazwisko, Numer PESEL

INFORMATYKA , STUDIA STACJONARNE, I STOPIEŃ, 1 semestr

Deklaruję chęć należenia do grupy anglojęzycznej na kierunku Informatyka.

 

PRZEDMIOT OBIERALNY

Kandydaci przyjęci na kierunek Informatyka, studia stacjonarne I stopnia, na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PP są proszeni o przesłanie na adres mailowy: dziekanat_wiit@put.poznan.pl w terminie do 15 sierpnia 2022 r. deklaracji o preferowanym przedmiocie obieralnym na semestr 1 - treść maila:

Imię i nazwisko, Numer PESEL

INFORMATYKA , STUDIA STACJONARNE, I STOPIEŃ, 1 semestr

Deklaruję chęć uczestniczenia na semestrze 1 w zajęciach z przedmiotu obieralnego:

Podstawy programowania - Delphi // Podstawy programowania - Python // Wprowadzenie do algorytmiki *

* proszę uszeregować przedmioty w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego!

 

O przydziale do poszczególnych przedmiotów obieralnych decyduje Dziekan WIiT PP, na podstawie punktacji uzyskanej przy rekrutacji na studia (z uwzględnieniem podanych preferencji).

Osoby, które nie prześlą deklaracji w wyznaczonym terminie, zostaną przypisane do przedmiotów w limicie wolnych miejsc.

Karty ECTS przedmiotów są dostępne na stronie: https://www.put.poznan.pl/karty-ects