Procedura postępowania podczas składania prac dyplomowych i dokumentów do egzaminów dyplomowych

1. Student sprawdza w systemie eStudent czy posiada wszystkie oceny potwierdzające osiągnięcie efektów uczenia się.

2. Student wgrywa do systemu eStudent ostateczną, uzgodnioną z promotorem wersję pracy dyplomowej oraz drukuje i podpisuje oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy. Wgranie pracy do systemu i wydruk oświadczenia muszą nastąpić przed ostateczną, zgodną z obowiązującym Regulaminem Studiów, datą złożenia pracy dyplomowej. Należy przy tym uwzględnić możliwość wykonania poprawek i ponownego wgrania i kontroli pracy z użyciem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).

3. Wgrana przez studenta praca zostaje automatycznie przekazana do JSA, w którym następuje jej analiza. Po wygenerowaniu raportu z systemu JSA, promotor jest o tym informowany za pomocą poczty elektronicznej.

4. Analizując raport z JSA promotor podejmuje jedną z następujących decyzji:

  1. Akceptuje pracę, gdy wyniki analizy raportu JSA nie budzą zastrzeżeń, zgodnie z Zarządzeniem Nr 20 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 21 kwietnia 2020 r. (RO/IV/20/2020) w sprawie obowiązku sprawdzania pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
  2. Nie akceptuje pracy, gdy wyniki analizy raportu JSA wymagają wprowadzenia poprawek do pracy. W takim przypadku promotor informuje dyplomanta o konieczności wprowadzenia zmian, a dyplomant dokonuje stosownych korekt i po uzgodnieniu z promotorem powraca do punktu 2. Dyplomant ma możliwość maksymalnie dwukrotnego poprawiania plików pracy dyplomowej.
  3. Nie akceptuje pracy, gdy wyniki analizy raportu JSA dają uzasadnioną podstawę do stwierdzenia, że praca jest plagiatem. Wówczas promotor kieruje zawiadomienie do rektora w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W przypadku gdy w wyniku postępowania wyjaśniającego praca zostaje uznana za plagiat, rektor wstrzymuje postępowanie dyplomowe, kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną oraz zawiadamia odpowiednie organy o popełnieniu przestępstwa, zgodnie z Zarządzeniem nr 20 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 21 kwietnia 2020 r. (RO/IV/20/2020) w sprawie obowiązku sprawdzania pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

5. W przypadku pracy dyplomowej objętej tajemnicą prawnie chronioną, promotor jest zobowiązany do samodzielnego stwierdzenia autentyczności pracy oraz podjęcia decyzji o jej akceptacji.

6. Dyplomant kompletuje następujące dokumenty:

  1. podpisane oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej, 
  2. dodatkowe informacje o osiągnięciach podczas studiów celem wpisania ich do suplementu, w języku polskim i angielskim. Dopuszczalne są skany lub kserokopie dokumentów potwierdzających wskazane osiągnięcia,
  3. podanie do Działu Kształcenia o wydanie dyplomu i suplementów,
  4. Uzupełnioną kartę obiegową
  5. skrócony akt małżeństwa lub inny dokument w przypadku gdy w trakcie trwania studiów nastąpiła zmiana nazwiska,
  6. w przypadku prac zespołowych: wydruk fragmentu pracy wskazujący udział poszczególnych osób w jej przygotowaniu

i dostarcza bezpośrednio do dziekanatu najpóźniej 3 dni robocze przed terminem egzaminu dyplomowego

8. Dopiero po uzyskaniu potwierdzenia w karcie obiegowej, dziekan zezwala na organizację egzaminu dyplomowego.

10. Egzamin dyplomowy zgodnie z regulaminem studiów na PP powinien odbyć się nie później niż 3 miesiące od daty złożenia pracy, a w przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy w ciągu miesiąca od jej złożenia.

 

Wzory dokumentów dyplomowych