Data dodania

PROCEDURY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Po połączeniu Wydziału Informatyki oraz Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji i powstaniu nowego Wydziału Informatyki i Telekomunikacji dążymy do ujednolicenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Dokument  WSZJK – wersja obowiązującą od 01.10.2017 r. na Wydziale Informatyki

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) to: struktura organizacyjna, procedury i standardy umożliwiające zapewnienie wymaganej jakości kształcenia.

WSZJK

Funkcję Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Informatyki PP pełni Prodziekan ds. Kształcenia.

WSZJK obejmuje przepisy wewnętrzne, zasady i procedury dotyczące:

  • analizy przygotowania kandydatów na studia;
  • oceny programów kształcenia na wszystkich stopniach studiów oraz studiach podyplomowych, w tym ocenę zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy;
  • oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia, metod weryfikacji ich osiągania oraz procesu kształcenia i jego jakości;
  • innych działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia;
  • działań mających na celu podniesienie jakości systemu wsparcia studentów i doktorantów oraz pośrednio podniesienia jakości kształcenia;
  • działań mających na celu rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i eliminowanie zjawisk patologicznych;
  • działań związanych z doskonaleniem WSZJK.
PL