Data dodania

Zestawienia - rozwój kadry

Zestawienia - rozwój kadry


INFORMATYKA  - zestawienie za lata 2013-2018

Tytuły profesorskie

 

 

Imię i nazwisko

 

Data nominacji

prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz

 

2015-03-04

prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak

 

2015-06-11

prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec

 

2017-09-15

Habilitacje

 

 

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy habilitacyjnej/tytuł osiągnięcia naukowego

Data nadania stopnia

dr hab. inż. Maciej Komosiński

Modelowanie, symulacja i optymalizacja w badaniach procesów biologicznych, ewolucyjnym projektowaniu i robotyce

2013-02-26

dr hab. inż. Rafał Różycki

Szeregowanie zadań obliczeniowych z uwzględnieniem ograniczeń energetycznych

2014-03-25

dr hab. inż. Marek Mika

Nowe modele i algorytmy problemu rozdziału zasobów, inspirowane problemami szeregowania zadań w gridach obliczeniowych

2014-04-22

dr hab. inż. Grzegorz Pawlak

Models and Algorithms for Scheduling Tasks in Car Production Systems

2014-10-21

dr hab. inż. Marek Wojciechowski

Processing Sets of Frequent Itemset Queries

2015-01-20

dr hab. Dariusz Barbucha

Wieloagentowe algorytmy kooperacyjne do rozwiązywania problemów wyznaczania tras

2015-04-28

dr hab. inż. Marta Szachniuk

Informatyczne aspekty opartej na NMR analizie struktur RNA

2015-10-13

dr hab. inż. Robert Susmaga

Integracja informacji międzyklasowej i wewnątrzklasowej w procesie redukcji atrybutów dla celów deskryptywnych

2016-02-23

dr hab. inż. Jerzy Respondek

Synteza efektywnych algorytmów dla wybranych problemów obliczeniowych

2016-06-28

dr hab. inż. Miłosz Kadziński

Metodyka komputerowego wspomagania decyzji oparta na różnorodnych formach pośredniej informacji preferencyjnej oraz wszechstronnej analizie odporności rozwiązań

2017-06-27

dr hab. inż. Krzysztof Dembczyński

Algorytmy uczenia maszynowego dla problemów klasyfikacji

wieloetykietowej

2018-05-29

dr hab. inż. Wojciech Kotłowski

Algorytmy optymalne w sensie kryterium żalu w teorii przyrostowego uczenia się i statystycznej teorii uczenia się

2018-05-29

dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz

Semantyczna eksploracja danych. Metodyka oparta o ontologie.

2018-05-29

dr hab. inż. Piotr Zielniewicz

Metody optymalizacji wielokryterialnej sterowane preferencjami – techniki regresyjne i ewolucyjne

2018-05-29

dr hab. inż. Izabela Szczęch

Analiza i projektowanie miar konfirmacji o pożądanych właściwościach z punktu widzenia oceny reguł wyindukowanych
z danych

2018-06-26

Doktoraty

 

 

Imię i nazwisko

Temat rozprawy doktorskiej

Data nadania stopnia

dr inż. Łukasz Piątkowski

Server Synchronization Protocols for Session Guarantees in Mobile Environments (Protokoły synchronizacji serwerów gwarancji sesji w środowiskach mobilnych)

2013-02-26

 

dr inż. Piotr Gawron

Research on DNA Sequence Assembly Using Graph Approach (Badania nad asemblacją DNA przy wykorzystaniu teorii grafów)

2013-03-26

 

dr inż. Tomasz Głowacki

Zastosowanie metod opartych na teorii grafów do rozwiązywania wybranych problemów analizy sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych (Application of Graph Theory Based Methods for Selected Problems of Nucleotide and Amino Acid Sequence Analysis)

2013-03-26

dr hab. inż., prof. PP Jędrzej Musiał

Applications of Combinatorial Optimization for Online Shopping (Zastosowania optymalizacji kombinatorycznej w zakupach internetowych)

2013-03-26

 

dr inż. Krystyna Napierała

Improving Rule Classifiers for Imbalanced Data (Konstruowanie klasyfikatorów regułowych z niezrównoważonych danych)

2013-03-26

 

dr inż. Szymon Wąsik

Bioinformatyczne modele i algorytmy infekcji wirusowych (Bioinformatics Models and Algorithms of Viral Infections)

2013-03-26

 

dr inż. Maciej Antczak

Algorytmiczne aspekty modelowania i ewaluacji biomolekuł (Algorithmic Aspects of Modeling and Evaluation of Biomolecules)

2013-05-21

 

dr inż. Szymon Szczęsny

Computer Tools for Layout Generation of Switched-Current Circuits (Narzędzia komputerowego generowania layoutu obwodów z przełączanymi prądami)

2013-05-21

 

dr inż. Bartosz Wieloch

Semantic Extensions for Genetic Programming (Semantyczne rozszerzenia programowania genetycznego)

2013-06-18

 

dr inż. Jarosław Bąk

Rule-Based Query Answering Method for a Knowledge Base of Economic Crimes (Regułowa metoda realizacji zapytań do bazy wiedzy o przestępstwach gospodarczych)

2013-09-24

 

dr inż. Jakub Jurkiewicz

Identification of Events in Use Cases (Identyfikacja zdarzeń w przypadkach użycia)

2014-01-21

 

dr inż. Kamil Kwarciak

Modele grafowe i algorytmy dla klasycznego problemu sekwencjonowania DNA przez hybrydyzację oraz dla jego odmiany z informacją o powtórzeniach (Graph Models and Algorithms for Classical DNA Sequencing by Hybridization and for the Variant of the Problem with Information about Repetitions)

2014-02-25

 

dr inż. Marcin Sylwestrzak

Analiza danych spektralnej tomografii optycznej OCT z wykorzystaniem wielordzeniowych kart graficznych (Data Processing in Spectral Optical Coherence Tomography with Graphics Processing Units)

2014-04-22

 

dr inż. Michał Kalewski

Reliable Broadcast Protocols for Mobile Ad Hoc Networks with Liveness Property (Niezawodne protokoły rozgłaszania dla mobilnych sieci ad hoc z właściwością żywotności)

2014-09-25

 

dr inż. Marcin Szubert

Coevolutionary Shaping for Reinforcement Learning (Kształtowanie koewolucyjne dla uczenia się ze wzmocnieniem)

2014-09-25

 

dr inż. Xin Chen

Selected Problems of Online Scheduling on Parallel Machines (Wybrane zagadnienia szeregowania zadań na procesorach równoległych w trybie online)

2014-11-04

 

dr inż. Adam Kozak

Grafy etykietowalne i sieci Petriego w analizie procesów biochemicznych i biologicznych (Labeled Graphs and Petri Nets in an Analysis of Biochemical and Biological Processes)

2014-12-16

 

dr inż. Michał Kierzynka

GPU-accelerated graph construction for the whole genome assembly (Konstrukcja grafu w problemie asemblacji całego genomu z wykorzystaniem procesorów kart graficznych)

2015-05-26

 

dr inż. Maciej Piernik

Pattern-based clustering and classification of XML data (Grupowanie i klasyfikacja danych XML z wykorzystaniem wzorców)

2015-06-30

 

dr inż. Dariusz Brzeziński

Block-based and Online Ensembles for Concept-drifting Data Streams (Blokowe i przyrostowe klasyfikatory złożone dla strumieni danych ze zmienną definicją klas)

2015-09-22

 

dr inż. Tomasz Pawlak

Competent Algorithms for Geometric Semantic Genetic Programming (Kompetentne Algorytmy dla Geometrycznego Semantycznego Programowania Genetycznego)

2015-09-22

 

dr inż. Marcin Szeląg

Application of the Dominance-based Rough Set Approach to Ranking and Similarity-based Classification Problems (Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych z relacją dominacji do problemów porządkowania i klasyfikacji na podstawie podobieństwa)

2015-09-22

 

dr inż. Bartosz Alchimowicz

Automatic generation of user's manual for web applications (Automatyczne generowanie instrukcji obsługi dla aplikacji internetowych)

2015-11-17

 

dr inż. Paweł Boiński

Przetwarzanie zbiorów przestrzennych zapytań eksploracyjnych w środowis­kach z ograniczonym rozmiarem pamięci operacyjnej (Processing of Spatial Data Mining Query Sets in Environments with Limited Memory)

2015-11-17

 

dr inż. Michał Ciesielczyk

Scalable dimensionality reduction methods for recommender systems (Skalowalne metody redukcji wymiarowości dla systemów rekomendacyjnych)

2015-11-17

 

dr inż. Magdalena Deckert

Przyrostowe uczenie reguł oraz wykorzystanie detekcji zmian w blokowych klasyfikatorach złożonych do przetwarzania danych strumieniowych (Incremental Rule Learning and Usage of Change Detection in Block-Based Ensembles of Classifiers for Data Streams)

2015-12-15

 

dr inż. Mariusz Naumowicz

Komputerowo wspomagana migracja analogowych obwodów scalonych do nanometrowej technologii CMOS (Computer Aided Migration of Analog Integrated Circuits to Nanometer CMOS Technologies)

2016-03-22

 

dr inż. Konrad Siek

Distributed Pessimistic Transactional Memory: Algorithms and Properties

(Rozproszona Pesymistyczna Pamięć Transakcyjna: Algorytmy i Własności)

2017-01-24

 

dr inż. Tadeusz Kobus

Transactional Replication: Algorithms and Properties (Replikacja Transakcyjna: Algorytmy i Własności)

2017-04-25

 

dr inż. Michał Melosik

Rekonfigurowalny hybrydowy generator chaotyczny dla kryptografii sprzętowej (Reconfigurable hybrid chaotic generator for hardware-based cryptography)

2017-06-27

 

dr inż. Łukasz Kufel

Security and System Events Monitoring in Distributed Systems Environment (Monitoring zdarzeń systemowych i bezpieczeństwa w środowisku systemów rozproszonych)

2017-11-21

 

dr inż. Jakub Marszałkowski

Combinatorial Optimisation Problems in Internet Applications (Zagadnienia optymalizacji kombinatorycznej w aplikacjach internetowych)

2017-11-21

 

dr inż. Tomasz Żok

Algorithmic Aspects of RNA Structure Similarity Analysis (Algorytmiczne aspekty analizy podobieństwa struktur RNA)

2018-04-24

 

dr inż. Jędrzej Potoniec

Methods for automatic enrichment of ontologies from Linked Data (Metody automatycznego rozszerzania ontologii na podstawie Powiązanych Danych)

2018-06-26

 

dr Natalia Szóstak

Bioinformatyczne metody modelowania i weryfikacji hipotezy Świata RNA

(Bioinformatics methods of modelling and verification of the RNA World hypothesis)

2018-06-26

 

Rozwój naukowy kadry Instytutu Radiokomunikacji, Instytutu Sieci Teleinformatycznych, Instytutu Telekomunikacji Multimedialnej w latach 2015-2020

Nadany stopień
lub tytuł

Imię

Nazwisko

Rok
awansu

prof. dr hab. inż.

Grzegorz

Danilewicz

2019

dr hab. inż.

Sławomir

Hanczewski

2020

dr hab. inż.

Remigiusz

Rajewski

2019

dr hab. inż.

Mariusz

Żal

2019

dr hab. inż.

Adrian

Kliks

2019

dr hab. inż.

Piotr

Remlein

2018

dr hab. inż.

Maciej

Krasicki

2015

dr hab. inż.

Maciej

Wawrzyniak

2015

dr hab. inż.

Piotr

Zwierzykowski

2015

dr inż.

Łukasz

Matuszewski

2019

dr inż.

Jakub

Nikonowicz

2019

dr inż.

Adrian

Dziembowski

2018

dr inż.

Dawid

Mieloch

2018

dr inż.

Marcin

Rodziewicz

2018

dr inż.

Krzysztof

Cichoń

2017

dr inż.

Paweł

Kryszkiewicz

2015

dr

Joanna

Weissenberg

2015

dr inż.

Remigiusz

Rajewski

2015

 

Nadanie stopni doktora habilitowanego i doktora nauk w latach 2015-2019 osobom niezatrudnionym na Wydziale

Nadany stopień
lub tytuł

Imię

Nazwisko

Rok
awansu

dr hab. inż.

Michał

Wódczak

2019

dr hab. inż.

Łukasz

Januszkiewicz

2019

dr inż.

Mustafa Abdul Kareem

Abdulsahib

2019

dr inż.

Maciej

Kurc

2019

dr inż.

Marcin

Dryjański

2019

dr inż.

Jakub

Siast

2019

dr inż.

Krzysztof

Stachowiak

2018

dr inż.

Tomasz

Kossowski

2018

dr inż.

Tomasz

Markiewicz

2018

dr inż.

Michał

Jaworski

2017

dr inż.

Justyna

Zawada

2017

dr inż.

Tomasz

Bartczak

2017

dr inż.

Michał

Stasiak

2016

dr inż.

Monika

Grajzer

2016

dr inż.

Szymon

Stefański

2015

dr inż.

Jędrzej

Solecki

2015

Awanse na nowe stanowiska pracy pracowników w latach 2015-2019

Imię

Nazwisko

Poprzednie stanowisko

Obecne stanowisko

Data zmiany

Adrian

Kliks

Adiunkt

Profesor uczelni

19.12.2019

Grzegorz

Danilewicz

Profesor nadzwyczajny

Profesor

01.10.2019

Wojciech

Kabaciński

Profesor nadzwyczajny

Profesor

01.10.2019

Mariusz

Żal

Starszy wykładowca

Adiunkt

01.10.2019

Ryszard

Stasiński

Profesor nadzwyczajny

Profesor

01.10.2019

Jakub

Nikonowicz

Asystent

Adiunkt

01.10.2019

Adrian

Dziembowski

Asystent

Adiunkt

01.03.2019

Dawid

Mieloch

Asystent

Adiunkt

01.03.2019

Marcin

Rodziewicz

Asystent

Adiunkt

01.10.2018

Krzysztof

Cichoń

Asystent

Adiunkt

01.10.2018

Tomasz

Grajek

Asystent

Adiunkt

01.10.2018

Piotr

Remlein

Starszy wykładowca

Adiunkt

01.04.2018

Bartosz

Bossy

Starszy projektant

Asystent

01.03.2018

Mieczysław

Jessa

Adiunkt

Profesor nadzwyczajny

01.11.2017

Hanna

Bogucka

Profesor nadzwyczajny

Profesor

01.08.2017

Paweł

Kryszkiewicz

Asystent

Adiunkt

01.10.2016

Remigiusz

Rajewski

Asystent

Adiunkt

01.10.2016

Olgierd

Stankiewicz

Asystent

Adiunkt

01.10.2016

Marcin

Rodziewicz

Specjalista

Asystent

01.10.2015

Karolina

Lenarska

Starszy referent

Asystent

01.10.2015

Maciej

Sobieraj

Asystent

Adiunkt

01.10.2015

Maciej

Wawrzyniak

Wykładowca

Adiunkt

01.03.2015

PL