PRACE DYPLOMOWE
 • Pracę dyplomową może stanowić praca pisemna lub praca projektowa. Prace dyplomowe objęte tajemnicą prawnie chronioną są realizowane jako prace projektowe.
 • Praca dyplomowa może być wykonana indywidualnie bądź zespołowo. Jeżeli praca jest wykonywana zespołowo, musi być wskazane autorstwo jej poszczególnych części lub wkład poszczególnych współautorów.
 • Wykonana praca dyplomowa jest przedmiotem prawa autorskiego. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli Uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że jest ona częścią utworu zbiorowego. 
 • Praca dyplomowa wraz z towarzyszącym jej oprogramowaniem komputerowym może być udostępniana na zasadach licencji otwartej. Wymaga to zgody autorów pracy i promotora na karcie pracy dyplomowej, o której mowa w ust. 3.
 • Praca dyplomowa jest składana w formie elektronicznej.
 • .Student ma obowiązek dopełnienia warunków złożenia pracy dyplomowej, w terminie do:

studia kończące się

stacjonarne

niestacjonarne

 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

pierwszego i drugiego stopnia

semestrem zimowym

31 stycznia

31 marca

31 marca

semestrem letnim

30 czerwca

30 czerwca

30 września

 • Przed egzaminem dyplomowym pisemna praca dyplomowa jest sprawdzana przez Uczelnię z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
 • Za skuteczne złożenie pracy dyplomowej uznaje się spełnienie poniższych warunków:
 1. wgranie pracy dyplomowej do uczelnianego repozytorium pisemnych prac dyplomowych,
 2. złożenie oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej,
 3. zatwierdzenie pracy przez promotora.
 • Student ma obowiązek wprowadzić egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej (wersja edytowalna w pliku z rozszerzeniem doc, docx, odt, rtf, tex oraz nieedytowalna w pliku z rozszerzeniem pdf) do uczelnianego repozytorium pisemnych prac dyplomowych za pomocą systemu dostępnego dla studentów. Wraz z pracą student składa pisemne oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej . Umieszczenie pracy w uczelnianym repozytorium prac dyplomowych  musi się odbyć na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, nie później jednak niż wynika to z planowanego terminu złożenia pracy dyplomowej.
 • Wgrana praca automatycznie zostaje wysłana do sprawdzenia do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
 • Na podstawie raportu z JSA promotor dokonuje indywidualnej oceny samodzielności pracy. Po analizie raportu promotor akceptuje wynik sprawdzenia. Do czasu zaakceptowania przez promotora możliwe jest ponowne wgranie plików pracy dyplomowej przez studenta i sprawdzenie pracy. Student może umieścić poprawioną pracę maksymalnie dwa razy.
 • Po zaakceptowaniu wyników analizy, promotor potwierdza przyjęcie pracy oraz jej sprawdzenie z wykorzystaniem JSA w systemie.
 • Dziekan na wniosek promotora lub studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej niż o 2 miesiące, w razie:
 1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem,
 2. niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn.
 • Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminach określonych w ust. 11 i 12 lub nie uzyskał liczby punktów ECTS przewidzianej w programie studiów, zostaje skreślony z listy studentów. Ukończenie studiów jest wtedy możliwe przez ich wznowienie na zasadach określonych przez prodziekana ds. kształcenia.

………………………………………………..

 • Student wykonuje pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego: profesora, doktora habilitowanego lub doktora.

…………………………………………………

 • Tytuł pracy dyplomowej jest ustalany nie później niż przed wpisem studenta na ostatni semestr studiów. Karta pracy dyplomowej jest wystawiana do końca pierwszego miesiąca zajęć ostatniego semestru studiów. Student potwierdza jej przyjęcie. Student pisemnie potwierdza odbiór tematu na Karcie tematu pracy dyplomowej (patrz – Wzory podań i dokumentów) przygotowanej przez promotora – w przypadku studentów kierunku Informatyka – studia stacjonarne, w Dziekanacie V piętro, pokój 503, a w przypadku studiów niestacjonarnych – w Zintegrowanym Centrum Obsługi (ZCO).
 • W przypadku wznowienia studiów, za zgodą kierującego pracą może być kontynuowany temat pracy dyplomowej, podjęty przed skreśleniem z listy studentów.
 • Praca podlega ocenie przez promotora i przynajmniej jednego recenzenta. Recenzentem może być: profesor, doktor habilitowany lub doktor. W przypadku prac magisterskich, gdy promotorem jest doktor, recenzentem musi być profesor lub doktor habilitowany.
 • W przypadku negatywnej oceny recenzenta pracy, decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan, po zasięgnięciu opinii dodatkowego recenzenta.

Szablon pracy dyplomowej w LateXu na platformie Overleaf