PRZENIESIENIA Z INNEJ UCZELNI

Student może przenieść się do Uczelni z innej uczelni, w tym zagranicznej.

Przeniesienie do Uczelni możliwe jest, nie wcześniej niż po zaliczeniu jednego semestru.

Przyjęcie na studia z przeniesienia z innej uczelni następuje na podstawie wpisu na listę studentów. Wpisu dokonuje się na podstawie zgody Rektora, po uwzględnieniu opinii dziekana wydziału przyjmującego. W przypadku negatywnej opinii dziekana, odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji Rektora.

Przy przeniesieniu z innej uczelni student nie może kontynuować studiów na semestrze niższym niż semestr następujący po ostatnim semestrze zaliczonym.

Student przenoszący zajęcia zaliczone wg innego programu studiów, otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym za zajęcia i praktyki w jednostce przyjmującej, zgodnie z programem studiów, który będzie realizował. Warunkiem uznania zajęć jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się.

Decyzję o uznaniu zajęć podejmuje, na wniosek studenta, dziekan jednostki przyjmującej, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej jednostce organizacyjnej Uczelni albo poza nią.

W przypadku, gdy student uzyskał poza Uczelnią liczbę punktów ECTS, w wyniku której przekroczona została liczba wymagana do zaliczenia semestru, to:

1)  nie musi to powodować korekty liczby punktów wymaganej w dalszym toku studiów,

2)  zajęcia zwiększające liczbę punktów są wpisywane w suplemencie do dyplomu jako dodatkowe osiągnięcia studenta.


Komentarz:

W praktyce, ze względu na brak zgodności efektów kształcenia zmiana kierunku studiów lub specjalności nie jest możliwa. Dziekan nie będzie wydawał zgody na zmianę kierunku studiów od 1 semestru – konieczne jest poddanie się procedurze rekrutacyjnej.

Decyzję o uznaniu zajęć podejmuje, na wniosek studenta dziekan, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, w tym z Załącznikiem do podania o przeniesienie. (Wzory podań i dokumentów).

Załącznik z wypełnioną listą przedmiotów z odpowiedniego planu studiów na naszym wydziale należy uzyskać w dziekanacie naszego wydziału (pokój 503, budynek WBMiZ, 5 piętro).

Student otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk na WI PP.

Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia (na podstawie przedstawionej dokumentacji przebiegu studiów), z wymaganymi na WI PP.

W przypadkach niezrealizowania wymaganych efektów kształcenia, dziekan może wyznaczyć różnice programowe i sposób ich wyrównania.

W przypadku zbyt dużych różnic programowych, nie możliwych do zrealizowania w ciągu jednego roku akademickiego, Dziekan będzie wydawał negatywną opinię w sprawie przeniesienia.