Harmonogram obron

Harmonogram obron - semestr zimowy 2022/23

Informatyka - studia stacjonarne I stopnia 

Zakład Z1

Adobe Acrobat Reader(v01.02.2023)

Zakład Z2

Adobe Acrobat Reader(v08.02.2023)

Zakład Z3

Adobe Acrobat Reader(v01.02.2023)
Zakład Z4 Adobe Acrobat Reader(v08.02.2023)

 

SZTUCZNA INTELIGENCJA - studia stacjonarne I stopnia 

Adobe Acrobat Reader(v03.02.2023)

 

Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka  - studia stacjonarne I stopnia 

Instytut Sieci Teleinformatycznych

MS Word (v01.02.2023)

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

MS Word (v01.02.2023)
Instytut  Radiokomunikacji MS Word (v01.02.2023)