EGZAMINY DYPLOMOWE
 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  1. uzyskanie liczby punktów ECTS potwierdzających osiągnięcie efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów oraz zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć o charakterze informacyjnym;
  2. złożenie pracy dyplomowej;
  3. pozytywna opinia o pracy dyplomowej promotora, po uwzględnieniu sprawdzenia pracy z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego;
  4. pozytywna opinia o pracy dyplomowej co najmniej jednego recenzenta;
  5. złożenie kompletu wymaganych dokumentów w dziekanacie lub ZCO przed planowaną datą obrony.
 • Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie wyznaczonym przez dziekana, nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia pracy dyplomowej; w przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy, egzamin powinien odbyć się w ciągu miesiąca od dnia złożenia pracy.
 • Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą przynajmniej trzy osoby: przewodniczący, promotor i recenzent, z zastrzeżeniem, że w składzie komisji egzaminacyjnej musi być co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
 • Komisji egzaminacyjnej przewodniczy dziekan, prodziekan, profesor, profesor uczelni lub doktor habilitowany zatrudniony w Uczelni.
 • W przypadku studiów pierwszego stopnia dziekan może upoważnić do pełnienia funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej nauczyciela akademickiego ze stopniem doktora.
 • Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, za zgodą dziekana może zawierać część pisemną.
 • Przed rozpoczęciem semestru dyplomowego dziekan podaje do wiadomości wykaz zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym.
 • Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty. Decyzję o otwartym charakterze egzaminu podejmuje przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego, określając jednocześnie zakres i warunki uczestnictwa publiczności w tym egzaminie.
 • Komisja egzaminu dyplomowego ustala ocenę pracy dyplomowej, uwzględniając opinie promotora i recenzenta. 2. Przy ustalaniu oceny pracy dyplomowej stosuje się skalę:
  • bardzo dobry (A) 5,0
  • dobry plus (B) 4,5
  • dobry (C) 4,0
  • dostateczny plus (D) 3,5
  • dostateczny (E) 3,0
  • niedostateczny (F) 2,0.
 • Za ocenę egzaminu dyplomowego przyjmuje się średnią arytmetyczną (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) z oceny za obronę pracy dyplomowej i ocen cząstkowych uzyskanych za odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Egzamin dyplomowy jest zdany, gdy ocena za obronę pracy dyplomowej i większość pozostałych ocen cząstkowych są pozytywne.
 • Ocenę słowną egzaminu dyplomowego, złożonego z wynikiem pozytywnym, ustala się następująco:
  • 4,76 - 5,00 bardzo dobry (A) 5
  • 4,26 - 4,75 dobry plus (B) 4,5
  • 3,76 - 4,25 dobry (C) 4
  • 3,26 - 3,75 dostateczny plus (D) 3,5
  • do - 3,25 dostateczny (E) 3
 • W przypadku egzaminu dyplomowego złożonego z wynikiem negatywnym student otrzymuje ocenę niedostateczną (F) 2,0.
 • Studentowi, który usprawiedliwi nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego bądź uzyska negatywną ocenę z tego egzaminu, dziekan wyznacza drugi termin. Egzamin ten może odbyć się nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 • Osoba, która nie złoży w terminie pracy dyplomowej lub nie usprawiedliwi nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego może wznowić studia na ostatnim semestrze i ukończyć je na zasadach określonych przez dziekana.
 • Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym.
 • Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami.
 • Średnia ocen z przebiegu studiów jest średnią ważoną. Ocenie z zajęć przypisuje się wagę równą liczbie punktów ECTS przyporządkowanych danym zajęciom:
 • ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛 = ∑(𝑜𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧 𝑧𝑎𝑗ęć × 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑦) ∑ 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑦
 • Ocenę z zajęć (lub z jej części) stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen z każdej formy prowadzonych zajęć.
 • Ostateczny wynik studiów ustala komisja egzaminu dyplomowego, obliczając go z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku na podstawie sumy:
 • 0,6 średniej ważonej ocen z przebiegu studiów;
 • 0,2 oceny pracy dyplomowej
 • 0,2 oceny z egzaminu dyplomowego.
 • Ocenę słowną ostatecznego wyniku studiów ustala się następująco:
  • 4,76 - 5,00 bardzo dobry z wyróżnieniem (A+)
  • 4,51 - 4,75 bardzo dobry A
  • 4,21 - 4,50 dobry plus B 
  • 3,81 - 4,20 dobry C 
  • 3,41 - 3,80 dostateczny plus D 
  • do - 3,40 dostateczny E
 • Ocenę liczbową i słowną: pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego oraz ostateczny wynik studiów wpisuje się do protokołu egzaminu dyplomowego.
 • Ocenę słowną ostatecznego wyniku studiów wpisuje się do dyplomu.