EGZAMINY DYPLOMOWE
 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  • 1) uzyskanie liczby punktów ECTS i osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia oraz zaliczenie wszystkich wymaganych szkoleń,
  • 2) złożenie pracy dyplomowej,
  • 3) pozytywna opinia o pracy dyplomowej promotora i co najmniej jednego recenzenta,
  • 4) złożenie kompletu wymaganych dokumentów w dziekanacie macierzystego wydziału przed planowaną datą obrony.
 • W uzasadnionych przypadkach student może złożyć podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy o nie więcej niż 2 miesiące, zaopiniowane przez promotora (druk wniosku dostępny w serwisie internetowym wydziału, opcja: Wzory podań i dokumentów / Wzory dokumentów dyplomowych). Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie wyznaczonym przez dziekana, nie później niż 3 miesiące od złożenia pracy dyplomowej. W przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy o 2 miesiące, egzamin dyplomowy winien odbyć się w ciągu miesiąca, licząc od dnia złożenia pracy.
 • Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego, zobowiązani są do złożenia 1 egzemplarza pracy promotorowi (forma do uzgodnienia z promotorem - może być w wersji elektronicznej) oraz i egzemplarza pracy koreferentowi (forma do uzgodnienia z recenzentem).
 • Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest jej wgranie na serwer systemu eStudent2. (Po zalogowaniu się do systemu eStudent2,  znajdującego się pod adresem https://estudent2.put.poznan.pl należy z bocznego menu wybrać opcję Dane ogólne -> Egzaminy dyplomowe. Następnie należy wybrać przycisk Praca dyplomowa umiejscowiony nad tabelką z danymi o egzaminie dyplomowym. Pojawi się wówczas formularz służący do umieszczenia pracy dyplomowej na serwerze.) UWAGA!! Jeśli praca dyplomowa została napisana przez kilku współautorów, każdy ze studentów ma obowiązek wgrać elektroniczną wersję pracy dyplomowej na swoje konto.
 • Terminy złożenia pracy dyplomowej szczegółowo określa Regulamin Studiów: https://www.put.poznan.pl/regulaminy
 • Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do złożenia w dziekanacie, przynajmniej 3 dni robocze  przed egzaminem dyplomowym:
  • Oświadczenie o samodzielnym/zespołowym wykonaniu pracy
  • Potwierdzenie wpłaty za wydanie dyplomu;
  • Kartę obiegową;
  • Informacje dodatkowe do suplementu do dyplomu w języku polskim – tylko w przypadku jeśli student ma jakieś dodatkowe osiągniecia zdobyte w trakcie studiów, np. działał w kole naukowym itp.
  • Dodatkowo dla chętnych, którzy uiścili opłatę za wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim - „Wniosek o odpis dyplomu w j. angielskim” oraz ewentualne Informacje dodatkowe do suplementu do dyplomu (wersja w języku angielskim).
  • Wydruk fragmentu z pracy wskazujący udział poszczególnych osób w jej przygotowaniu.

Student zobowiązany jest do osobistego przyjścia do dziekanatu w celu złożenia dokumentów oraz podpisania Karty tematu pracy (jest to wymóg formalny, od którego nie możemy odstąpić).

Uwaga: brak w/w dokumentów uniemożliwia dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

 • Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą przynajmniej trzy osoby: przewodniczący, kierujący pracą i recenzent.
 • Komisji egzaminu dyplomowego przewodniczy dziekan, prodziekan lub profesor, profesor uczelni  albo doktor habilitowany, zatrudniony w Politechnice Poznańskiej. W przypadku studiów pierwszego stopnia dziekan może upoważnić do pełnienia funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora, przy czym w składzie komisji musi być co najmniej jeden nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.
 • W przypadku egzaminów magisterskich jeśli promotorem jest doktor, recenzentem musi być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

…………………………….

 • Komisja egzaminu dyplomowego ustala ocenę pracy dyplomowej, uwzględniając ocenę prowadzącego i recenzenta.
 • Egzamin dyplomowy składa się z obrony pracy dyplomowej i odpowiedzi na co najmniej trzy pytania z zakresu danego kierunku studiów.

……………………………..

 • Ocenę słowną egzaminu dyplomowego złożonego z wynikiem pozytywnym ustala się następująco:
  • 4,76 - 5,00 bardzo dobry (A)
  • 4,26 - 4,75 dobry plus (B)
  • 3,76 - 4,25 dobry (C)
  • 3,26 - 3,75 dostateczny plus (D)
  • do - 3,25 dostateczny (E)

……………………………….

 • Studentowi, który usprawiedliwi nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego bądź uzyska negatywną ocenę z tego egzaminu, dziekan wyznacza drugi termin. Egzamin ten może odbyć się po upływie miesiąca i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 • Osoba, która nie złoży w terminie pracy dyplomowej lub nie usprawiedliwi nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego może ukończyć studia poprzez ich wznowienie na zasadach określonych przez dziekana.
 • Ostateczny wynik studiów ustala komisja egzaminu dyplomowego, obliczając go z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku na podstawie sumy:
  • a) 0,6 średniej ważonej ocen z przebiegu studiów,
  • b) 0,2 oceny pracy dyplomowej,
  • c) 0,2 oceny z egzaminu dyplomowego.

……………………………………

 • Ocenę słowną ostatecznego wyniku studiów ustala się następująco:
  • 4,76 - 5,00 bardzo dobry z wyróżnieniem (A+)
  • 4,51 - 4,75 bardzo dobry A
  • 4,21 - 4,50 dobry plus B 
  • 3,81 - 4,20 dobry C 
  • 3,41 - 3,80 dostateczny plus D 
  • do - 3,40 dostateczny E