Data dodania

MISJA I STRATEGIA ROZWOJU

1. Wstęp

Przedstawione w niniejszym dokumencie: misja, wizja i strategia rozwoju Wydziału Informatyki i Telekomunikacji są spójne z dokumentem przyjętym przez Senat Politechniki Poznańskiej w formie Załącznika do Uchwały Senatu Akademickiego PP z dnia 15 grudnia 2010 r. Nr 114 pt. „Strategia na Stulecie Uczelni – Strategia rozwoju Politechniki Poznańskiej do roku 2020” w zakresie: kształcenia, prac naukowych, wdrożeniowych, rozwoju kadry i infrastruktury, doskonalenia zarządzania oraz budowania prestiżu Wydziału w regionie, kraju i na świecie.

2. Misja i wizja

Wydział Informatyki i Telekomunikacji i Telekomunikacji realizuje działania związane z misją i wizją Politechniki Poznańskiej.

Misją wydziału jest rozwój wiedzy (poprzez badania) i jej upowszechnianie (poprzez kształcenie i wdrożenia) w zakresie szeroko rozumianego przetwarzania i przesyłania informacji, w tym także w zakresie elektroniki i telekomunikacji, teleinformatyki oraz bioinformatyki.  Misja ta jest zgodna z misją Politechniki Poznańskiej jako „wyższej uczelni technicznej kształcącej wysokokwalifikowane i proinnowacyjne kadry w szeroko rozumianej inżynierii, w ścisłym związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami badawczo rozwojowymi, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem”

Misją WIiT PP jest kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Wydziale pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Wydziału i w kontakcie ze społeczeństwem.

Formułując wizję WIiT PP. przyjęto wizję Politechniki Poznańskiej jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, dobrze rozpoznawalnego w Europie, liczącego się i poszukiwanego partnera uczelni zagranicznych, gwarantującego wysoką jakość kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

Centrum wykładowe

Proponowaną wizję Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej (WIiT PP) można krótko, w jednym zdaniu sformułować w następujący sposób:

WIiT PP na prawdziwie europejskim poziomie”.

W ujęciu bardziej szczegółowym wizja ta, sięgając roku 2021 i lat następnych, opiera się na następujących założeniach:

 • WIiT jest wydziałem o ugruntowanej pozycji na europejskim rynku badawczym. Świadczą o tym liczne publikacje w czasopismach z listy czasopism znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JSR) i cytowania prac pracowników Wydziału. Duża część tych badań ma znaczenie praktyczne i ich wyniki są wdrażane w przemyśle. Wydział ma silne i liczne kontakty z firmami i innymi organizacjami z otoczenia społeczno - gospodarczego.
 • Dydaktyka na WIiT jest na bardzo wysokim poziomie. Wydział dba o spełnienie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej przestrzeni edukacyjnej oraz podejmuje działania mające na celu budowanie kultury jakości.
 • Studenci są zadowoleni ze studiów i mają liczne sukcesy. Wydział oferuje atrakcyjne wykształcenie dostosowane do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy, stąd też jakość kandydatów na studia prowadzone przez Wydział jest bardzo wysoka. Działania Wydziału zmierzają do zapewnienia absolwentom wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.
 • Wydział ma charakter międzynarodowy: studiują u nas studenci spoza Polski, a także przyjeżdżają do nas zagraniczni wykładowcy o uznanym dorobku.
 • WIiT PP jest wydziałem dobrze zorganizowanym i zinformatyzowanym. Dzięki komunikacji internetowej oraz opracowywanym i wdrażanym na Wydziale systemom informatycznym, obsługa pracowników i studentów działa w trybie 7 x 24h.

Powyższa wizja wpisuje się w „wizję Politechniki, jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, z aspiracjami do bycia partnerem uczelni europejskich pod względem jakości kształcenia, poziomu badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych”.

 

3. Strategia i cele strategiczne

3.1. Strategia

Strategia rozwoju Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej wpisuje się w treści strategii uczelnianej opisanej w części zatytułowanej: „Jedność celów – różnorodność możliwości”.

Jedność celów oznacza, że jednostki organizacyjne tworzące Wydział prowadzą spójną politykę w zakresie kształcenia, prac naukowych oraz badawczo-rozwojowych i wdrożenio-wych, dążąc do wzrostu potencjału i prestiżu Wydziału w regionie, kraju i zagranicą.

Różnorodność możliwości oznacza, że na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji prowadzi się kształcenie w różnorodnych formach (studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe) oraz zróżnicowaną działalność naukową oraz badawczo-rozwojową i wdrożeniową. Zakres każdej z tych form aktywności związany jest z jak najlepszym wykorzystaniem posiadanych zasobów kadrowych, finansowych, infrastruktury dydaktycznej i badawczej, a także biorąc pod uwagę potrzeby społeczeństwa i gospodarki.

3.2. Cele strategiczne

Cele strategiczne Wydziału są zgodne z pięcioma celami strategicznymi Uczelni:

 1. Kształcenie przygotowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy.
 2. Osiągnięcie wysokiego poziomu prac naukowych oraz badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.
 3. Budowanie wizerunku Wydziału przyjaznego i otwartego na otoczenie.
 4. Sprawne i efektywne zarządzanie zasobami Wydziału.
 5. Nowoczesna i efektywnie wykorzystywana infrastruktura.

1. Kształcenie przygotowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy

Głównym celem Wydziału jest kształcenie na określonych technicznych kierunkach studiów na poziomie pozwalającym budować konkurencyjną gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy.

Wykształcenie profesjonalnie przygotowanych inżynierów, kreatywnych magistrów i przygotowanych do pracy naukowej doktorów wymaga zatrudniania w uczelni nauczycieli akademickich o wysokich umiejętnościach i kwalifikacjach.

W najbliższych latach na Wydziale:

 • będą aktywnie rozpoznawane potrzeby społeczeństwa i gospodarki narodowej oraz zgodnie z tymi potrzebami będzie odnawiana regularnie oferta edukacyjna, tj. rozwijane będą prowadzone kierunki kształcenia, w tym nowe specjalności oraz wzbogacane będą programy kształcenia, zgodnie z wymaganiami Polskiej Ramy Kwalifikacji,
 • będzie rozwijana oferta edukacyjna, tj. specjalności na studiach niestacjonarnych, kierowana do środowisk zawodowo czynnych, by umożliwić im ciągłe dokształcanie się,
 • będzie wzbogacane kształcenie ustawiczne w formie studiów podyplomowych.

Programy studiów, formy zajęć i weryfikacja efektów kształcenia będą miały na celu utrwalanie nawyków samodzielnego uczenia się przez całe życie w warunkach silnej konkurencyjności zawodowej, umiejętności pracy w zespołach i kierowania nimi, rozwiązywania problemów oraz rozwijania kreatywności. Należy doskonalić działania pozwalające studentom na ich rozwój intelektualny (koła naukowe, konkursy na najlepsze prace dyplomowe, udział w konkursach krajowych i międzynarodowych) oraz dążyć do pozyskiwania studentów szczególnie zdolnych i kreatywnych do pracy naukowo-badawczej.

Wydział będzie dążył do zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia studiów, między innymi poszerzając ofertę edukacyjną w języku angielskim dla studentów zagranicznych na wszystkich stopniach studiów oraz prowadząc studia wspólnie z partnerami zagranicznymi. Wydział będzie aktywnie korzystał z możliwości zapraszania zagranicznych nauczycieli akademickich o uznanym autorytecie naukowym, którzy będą prowadzić seminaria i wykłady dla studentów studiów II i III stopnia. Tryb organizacji tych zajęć nie musi być dopasowany do organizacji roku akademickiego – dopuszczalne są bloki zajęć i szkoły letnie.

2. Osiągnięcie wysokiego poziomu prac naukowych oraz badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych

O pozycji naukowej jednostki świadczą przede wszystkim publikacje jej pracowników. Musimy więc dbać o rozwój i podnoszenie poziomu badań na naszym Wydziale. Kontynuowane będą działania zachęcające do publikowania osiągnięć naukowo-badawczych w liczących się czasopismach naukowych z listy znajdującej się w bazie Journal Citation Reports (JSR) oraz tworzenia warunków pozwalających na ich wdrażanie do praktyki.

Między innymi trzeba dbać, by zwłaszcza doktoranci i asystenci mieli kontakt z najlepszymi ekspertami w swoich dyscyplinach. Oprócz doktorantów do badań prowadzonych na Wydziale należy włączać także studentów, zwłaszcza studentów studiów magisterskich. Należy zachęcać studentów do prowadzenia samodzielnych prac badawczych, zwłaszcza w ramach studenckich kół naukowych i prac dyplomowych.

Wydział będzie troszczył się o rozwój i intensyfikację współpracy z jednostkami gospodarczymi regionu i kraju oraz czynił starania mające na celu wzrost liczby projektów naukowo-badawczych realizowanych we współpracy z partnerami biznesowymi.

Na każdym kierunku studiów i na każdej specjalności będą kształcili przede wszystkim nauczyciele akademiccy aktywni w danej dyscyplinie naukowej.

Wydział będzie otaczał szczególną opieką wyróżniających się pracowników naukowo-dydaktycznych odpowiednio nagradzając uzyskiwane przez nich wyniki.

3. Budowanie wizerunku Wydziału przyjaznego i otwartego na otoczenie

Wydział Informatyki i Telekomunikacji chce być przyjaznym dla studentów, a także otwartym dla swojego otoczenia, wspierając różne formy działalności sprzyjające rozwojowi talentów i predyspozycji studentów i pracowników.

Jest nam potrzebne szerokie oddziaływanie na otoczenie Wydziału, które zaowocuje m.in. lepszymi kandydatami na studia (w tym także większą liczbą olimpijczyków). Potrzebne są nowe pomysły, które będą stanowiły punkt wyjścia kampanii promocyjnej. Przykładem może być większe zaangażowanie się WIiT PP w klasy akademickie. Warto też zwrócić jeszcze większą uwagę na konkursy międzynarodowe typu Imagine Cup, które mają ustaloną renomę i same przyciągają środki masowego przekazu. W kampaniach promocyjnych Wydziału, takich jak Drzwi Otwarte, aktywną rolę powinni pełnić studenci, w tym Samorząd Studentów. By promocja była racjonalna potrzebny byłby też system oceny skuteczności poszczególnych akcji promocyjnych.

Najlepszymi ambasadorami Wydziału są jego wyróżniający się w pracy zawodowej absolwenci. Dlatego Wydział będzie prowadzić działania mające na celu umacnianie więzi z absolwentami. Ważne jest aktywne włączenie się pracowników Wydziału w działalność popularyzatorską nauki i jej promocję.

4. Sprawne i efektywne zarządzanie zasobami Wydziału

Sprawną obsługę badań naukowych i procesu kształcenia mogą zapewnić tylko profesjonalne i wykazujące się dużą empatią służby administracyjne i techniczne. Dlatego podejmowane będą działania zapewniające ich odpowiednie przygotowanie.

Ważnym elementem sprawnego zarządzania Wydziałem są systemy informatyczne, wspomagające zarządzanie wszystkimi procesami prowadzonymi na Wydziale.

 5. Nowoczesna i efektywnie wykorzystywana infrastruktura

Wydział troszczy się o zapewnienie właściwej, nowoczesnej infrastruktury, koniecznej do prowadzenia badań i sprawnej organizacji dydaktyki. Obejmuje to m.in.

 • utrzymanie infrastruktury sieciowej, komputerowej i oprogramowania, w laboratoriach wyposażonych w dostateczną liczbę stanowisk do pracy, z regularnie odnawianym sprzętem komputerowym,
 • utrzymanie fachowo zarządzanej biblioteki oraz zapewnienie pracownikom i studentom dostępu do elektronicznych repozytoriów czasopism i literatury naukowej.
PL