EFEKTY UCZENIA SIE

Polska Rama Kwalifikacji jest to opis hierarchii poziomów kwalifikacji wpisywanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w Polsce. Polska Rama Kwalifikacji (PRK), podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów kwalifikacji.

Szkolnictwa Wyższego dotyczą poziom 6 (studia I stopnia), 7 (studia II stopnia) oraz 8 (studia doktoranckie).

Każdy z poziomów PRK jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących efekty uczenia się, jakie musi potwierdzać kwalifikacja, aby znaleźć się na danym poziomie. PRK uwzględnia efekty uczenia się osiągnięte w ramach zorganizowanej edukacji oraz w inny sposób (np. przez szkolenia, doświadczenie zawodowe, samodoskonalenie). Obejmuje edukację ogólną, wyższą i zawodową, w tym to, czego można się nauczyć nie tylko w szkole czy na uczelni, lecz także np. na kursach, szkoleniach, w pracy, w domu. W PRK efekty uczenia się opisano w trzech kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie zasady, że charakterystyki poziomów PRK mają różne stopnie szczegółowości:

  • po pierwsze, są to uniwersalne charakterystyki poziomów, czyli takie, które dotyczą wszystkich rodzajów edukacji,
  • po drugie, są to bardziej szczegółowe charakterystyki poziomów typowe dla kształcenia ogólnego, dla kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dla szkolnictwa wyższego,
  • po trzecie, są to zapisy najbardziej szczegółowe, a więc np. w szkolnictwie wyższym odnoszące się do jednego z ośmiu obszarów kształcenia (np. nauk technicznych).

Z PRK jest związany Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System - ECTS), który umożliwia realizację części studiów na innych uczelniach, przede wszystkim zagranicznych (patrz – opcja: Studia zagraniczne – Erasmus) w krajach Unii Europejskiej, ale nie tylko. Funkcję Wydziałowego Koordynatora ECTS pełni Prodziekan ds. Kształcenia.

W tej części tego serwisu prezentujemy w plikach .zip zestawienie kwalifikacji zdobywanych przez naszych studentów na prowadzonych przez WIiT PP kierunkach studiów I i II stopnia.

            [Źródło: Wikipedia]

BIOINFORMATYKA

Studia Efekty uczenia się
I stopnia
II stopnia

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Studia Efekty uczenia się
I stopnia
II stopnia

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS)

Studia Efekty uczenia się
I stopnia
II stopnia

INFORMATYKA

Studia Efekty uczenia się
I stopnia
II stopnia

SZTUCZNA INTELIGENCJA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

Studia Efekty uczenia się
I stopnia
II stopnia

TELEINFORMATYKA

Studia Efekty uczenia się
I stopnia
II stopnia