Postępowanie kwalifikacyjne

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA DOTYCZĄCE UZYSKANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PO PIERWSZYM STOPNIU STUDIÓW ORAZ TYTUŁU ZAWODOWEGO

 

BIOINFORMATYKA

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna ocenia, czy kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje wystarczające do przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Bioinformatyka.

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna ocenia na podstawie przedstawionej dokumentacji, w szczególności: listy przedmiotów dokumentującej dotychczasowe studia, informacji o średniej ocenie uzyskanej w trakcie dotychczasowych studiów oraz przeprowadzonej rozmowy z kandydatem, czy posiada on kwalifikacje i kompetencje wystarczające do przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja.

INFORMATYKA

Formularz wyboru specjalności

Test kwalifikacyjny obejmuje ok. 25 pytań jedno- lub wielokrotnego wyboru. Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać max. 100 punktów (test - max. 70 punktów plus średnia ocen z przebiegu studiów I stopnia - max. 30 punktów).

Po przyjęciu na studia II stopnia na kierunek Informatyka, kandydaci są przydzielani do poszczególnych specjalności, na podstawie zgłoszonych preferencji. 

Decyzję o uruchomieniu określonej specjalności podejmują Władze Wydziału Informatyki; minimum 15 osób musi zgłosić preferencję danej specjalności, aby została ona uruchomiona. Limity przyjęć na poszczególne specjalności są zróżnicowane (zależnie od specjalności: 15 lub 30 osób).

TELEINFORMATYKA

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna ocenia na podstawie przedstawionej dokumentacji, w szczególności: listy przedmiotów dokumentującej dotychczasowe studia, informacji o średniej ocenie uzyskanej w trakcie dotychczasowych studiów oraz przeprowadzonej rozmowy z kandydatem, czy posiada on kwalifikacje i kompetencje wystarczające do przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Teleinformatyka.