Przeniesienia

Student studiów niestacjonarnych może ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne po zaliczeniu co najmniej 2 semestrów w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz co najmniej 1 semestru w przypadku studiów drugiego stopnia. To samo dotyczy przeniesienia do Politechniki Poznańskiej z innej uczelni.

Zmiana kierunku studiów lub specjalności w Politechnice Poznańskiej możliwa jest nie wcześniej niż po zaliczeniu 1 semestru w przypadku studiów pierwszego stopnia.

Komentarz:

W praktyce, ze względu na brak zgodności efektów kształcenia zmiana kierunku studiów lub specjalności nie jest możliwa. Dziekan nie będzie wydawał zgody na zmianę kierunku studiów od 1 semestru – konieczne jest poddanie się procedurze rekrutacyjnej.

Decyzję o przeniesieniu zajęć / zmianie kierunku studiów podejmuje, na wniosek studenta dziekan, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, w tym z Załącznikiem do podania o przeniesienie. ( /dla studentow/studia/wzory-podan-i-dokumentow).

Załącznik z wypełnioną listą przedmiotów z odpowiedniego planu studiów na naszym wydziale należy uzyskać w dziekanacie naszego wydziału (pokój 503, budynek WBMiZ, 5 piętro).

Student otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk na WI PP.

Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia (na podstawie przedstawionej dokumentacji przebiegu studiów), z wymaganymi na WI PP.

W przypadkach niezrealizowania wymaganych efektów kształcenia, dziekan może wyznaczyć różnice programowe i sposób ich wyrównania.

W przypadku zbyt dużych różnic programowych, nie możliwych do zrealizowania w ciągu jednego roku akademickiego, Dziekan nie będzie wyrażał zgody na przeniesienie.