Koncepcja kształcenia - Bioinformatyka

Bioinformatyka jest nowoczesną dziedziną nauki leżącą na styku informatyki, matematyki oraz biologii (głównie molekularnej).

Absolwent 6-semestralnych studiów 1 stopnia kierunku Bioinformatyka, otrzymuje się tytuł licencjata. Absolwenci Bioinformatyki są wysokiej klasy specjalistami zarówno w dziedzinie informatyki, jak i biologii, a ponadto dysponują specjalistyczną wiedzą specyficzną dla bioinformatyki. Rozumiejąc procesy i zjawiska biologiczne oraz dysponując szeroką wiedzą informatyczną, są szczególnie predysponowani do podejmowania działań badawczych i aplikacyjnych na styku tych dwóch dziedzin nauki. Po studiach pierwszego stopnia będą przygotowani do rozwiązywania problemów biologicznych przy użyciu metod informatycznych, a także do uzyskiwania informacji biologicznej metodami laboratoryjnymi i informatycznymi oraz do jej opracowywania i przetwarzania.

Posiadane kwalifikacje zawodowe stanowią podstawę do zatrudnienia absolwenta jako:(1) programistę lub administratora komputerowych baz danych, w szczególności na stanowisku powiązanym z gromadzeniem i przetwarzaniem danych biologicznych,(2) pracownika laboratorium lub jednostki badawczej o profilu bioinformatycznym lub biologicznym.

Absolwent 4-semestralnych studiów drugiego stopnia kierunku Bioinformatyka, otrzymuje się tytuł magistra. Duża liczba przedmiotów obieralnych w programie studiów oraz ich odpowiedni dobór umożliwiają każdemu studentowi wybór dostosowanego do indywidualnych zainteresowań profilu kształcenia, dając w szczególności możliwość położenia większego nacisku na przedmioty informatyczne, biologiczne lub specjalistyczne bioinformatyczne. W rezultacie absolwent Bioinformatyki po ukończeniu studiów może pracować jako specjalista z dziedziny bioinformatyki, informatyki lub biologii.

 Absolwenci tych studiów posiadają kwalifikacje, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje zdefiniowane w Uchwale Senatu w sprawie zatwierdzenia kierunkowych efektów kształcenia dla studiów prowadzonych na Politechnice Poznańskiej nr 176 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w zakresie biologii i informatyki. Absolwenci tych studiów potrafią ocenić przydatność oraz dostosować dostępne narzędzia informatyczne do rozwiązania zaawansowanych problemów biologicznych. Umieją również zaprojektować i skonstruować nowe narzędzia informatyczne do rozwiązania konkretnego problemu biologicznego. Są przygotowani do pracy w zespołach biologów lub informatyków oraz do koordynowania pracy w grupach złożonych ze specjalistów obu dziedzin. Ważnym atrybutem absolwenta jest umiejętność i nawyk samokształcenia. Absolwenci tych studiów mogą podejmować studia doktoranckie z zakresu informatyki lub biologii.