Koncepcja kształcenia - Elektronika i Telekomunikacja

Koncepcja kształcenia dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Założenia aktualnej koncepcji kształcenia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja można przedstawić w następujący sposób:

  1. W przypadku studiów stacjonarnych kształcenie odbywa się w trybie dwustopniowym: na 7-semestralnych studiach pierwszego stopnia kończących się pracą dyplomową inżynierską oraz uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera oraz na 3-semestralnych studiach drugiego stopnia, zakończonych obroną pracy dyplomowej magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.
  2. Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia jest uzyskanie przez ich absolwentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (patrz Efekty uczenia się) niezbędnych do pracy w zawodzie inżyniera elektroniki i telekomunikacji, dzięki którym absolwenci będą w stanie podjąć pracę zawodową zgodną ze swoimi kwalifikacjami w przemyśle elektronicznym, u operatorów telekomunikacyjnych i usług multimedialnych, w firmach teleinformatycznych zajmujących się sieciami telekomunikacyjnymi i komputerowymi. Absolwenci posiadają umiejętność czynnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie certyfikatu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Dodatkowo, absolwenci studiów pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Według realizowanej koncepcji studia mają charakter zrównoważony – w ich trakcie studenci uzyskują rzetelne podstawy wiedzy teoretycznej (matematyka, fizyka, teoria systemów, obwodów i sygnałów, teoria pola elektromagnetycznego) niezbędnej do poznania w drugiej fazie studiów nowoczesnych przedmiotów zawodowych (technika cyfrowa, mikroprocesory, programowanie w językach wysokiego poziomu – C, C++, Matlab, itp., techniki multimedialne, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, analogowe i cyfrowe systemy telekomunikacyjne, sieci komputerowe i telekomunikacyjne różnych rodzajów, radiokomunikacja, optoelektronika). 
  3. Program studiów jest skonstruowany w taki sposób, aby wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne dotyczyły wszystkich podstawowych gałęzi elektroniki i telekomunikacji. Dodatkowo efekty uczenia się uwzględniają praktyczny aspekt studiów kładąc nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności przy wyborze i obsłudze urządzeń i programów komputerowych. W ramach kształtowania kompetencji społecznych studenci poznają elementy etyki, socjologii i filozofii. Zapoznają się z istotnymi problemami ochrony własności intelektualnej. Ze względu na zaszłości historyczne wynikające z rozwoju kadry akademickiej Wydziału, silniejszy nacisk w realizowanym programie kształcenia jest położony na część wiedzy dotyczącą telekomunikacji. Technologie wytwarzania elementów elektronicznych są traktowane informacyjnie. Zgodnie z wymaganiami, duża część prowadzonych przedmiotów ma charakter obieralny, co jest uwidocznione w aktualnie obowiązującym programie kształcenia. Dodatkowo, począwszy od semestru 6 następuje możliwość wyboru kluczowych trzech przedmiotów obieralnych reprezentujących cztery gałęzie elektroniki i telekomunikacji: multimedia i elektronikę powszechnego użytku, technologie mobilne i bezprzewodowe, elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikację oraz sieci komputerowe i technologie internetowe. Liczba punktów ECTS do zdobycia w każdym semestrze wynosi 30.
  4. Przyjęte efekty uczenia się i realizowany program studiów pokrywają w pełni zarówno charakterystyki uniwersalne jak i charakterystyki drugiego stopnia definiowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych na poziomie 6. PKA. Dodatkowo efekty uczenia się pokrywają charakterystyki dla kwalifikacji obejmujących kompetencje inżynierskie zdefiniowane w PKA. Zakres wypełnienia wymagań w zakresie charakterystyk został przedstawiony w matrycy pokrycia również umieszczonej w Efektach uczenia się. Wydział już od paru lat prowadził i prowadzi studia drugiego stopnia w języku angielskim. Dlatego też, były WEiT PP podjął wysiłek przygotowania także inżynierów EiT do pracy w środowisku międzynarodowym i zaproponował studia I stopnia prowadzone w języku angielskim na kierunku EiT. Kandydatami na te studia są nie tylko Polacy chcący studiować w powszechnie uznanym języku międzynarodowym stosowanym wśród osób związanych z ICT, ale także studenci z zagranicy przyjmowani na zasadach powszechnej rekrutacji. Po ukończeniu studiów I-go stopnia mają oni możliwość kontunuowania studiów II-go stopnia w języku angielskim na kierunku EiT.
  5. Koncepcja studiów drugiego stopnia opiera się na kształceniu zgodnie z wyborem zainteresowań studentów w czterech wyżej wymienionych profilach na studiach prowadzonych w języku polskim z częścią zajęć wspólnych dla wszystkich studentów, niezależnie od wyboru przedmiotów obieralnych. Studenci deklarują swój wybór niezależnie od analogicznego wyboru dokonanego na studiach pierwszego stopnia. Ze względu na nową organizację studiów w Politechnice i wymuszenie minimalnej liczności grup studenckich, były WEiT PP wprowadził dodatkową specjalność na studiach II stopnia o nazwie Sieci, systemy i usługi, której program zapewnia pogłębione poznanie różnorodnych aspektów elektroniki i telekomunikacji. Kandydaci przyjmowani są na studia drugiego stopnia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniającej ich wyniki w nauce na ukończonych studiach pierwszego stopnia. Absolwent studiów drugiego stopnia w wyniku nabytej wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych powinien być przygotowany do kreowania postępu technicznego. Powinien również posiadać umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Po uzyskaniu pożądanych efektów uczenia się będzie on przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowo-badawczych. Absolwent będzie również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Efekty uczenia się dla kierunku EiT na studiach II stopnia zostały zamieszczone na stronie Efekty uczenia się.
  6. Wobec możliwości pracy absolwentów w korporacjach międzynarodowych oraz za granicą i wiedząc, że uniwersalnym językiem elektroniki i telekomunikacji jest język angielski, w realizowanej koncepcji kształcenia przywiązuje się dużą wagę do praktycznego posługiwania się tym językiem w sprawach zawodowych. Na kierunku EiT prowadzone są studia drugiego stopnia w języku angielskim. Są one efektywnym narzędziem realizacji pożądanej na szczeblu Uczelni i kraju internacjonalizacji studiów. W kształceniu na studiach w tej wersji uczestniczą studenci polscy i zakwalifikowani studenci zagraniczni. Oryginalnym elementem realizowanej koncepcji kształcenia jest wprowadzenie dla studentów kształcących się w języku angielskim tak zwanego semestru zerowego rozpoczynającego się w semestrze zimowym, w którym uczestniczą studenci zagraniczni oraz studenci polscy, którzy pragną studiować na specjalności ICT w języku angielskim, a studiowali uprzednio kierunki zbliżone (elektrotechnikę, informatykę, fizykę techniczną, matematykę stosowaną, itp.). W semestrze zerowym studenci ci uzupełniają więc podstawową wiedzę nabywaną przez studentów studiujących kierunek EiT na studiach pierwszego stopnia. Studia drugiego stopnia mają charakter w dużej części obieralny. Studenci wybierają najbardziej interesujące ich przedmioty z bogatej oferty programowej. Oferta przedmiotów ma charakter stosunkowo elastyczny. Uwzględnia ona zapotrzebowanie rynku pracy oraz postulaty interesariuszy zewnętrznych wskazujących na pożądane kwalifikacje absolwentów (przykład: wprowadzenie przedmiotu pod nazwą „Programowanie terminali mobilnych” po deklaracjach zainteresowania takimi kwalifikacjami wyrażonymi przez firmę Samsung Electronics Polska). Liczba punktów ECTS do zdobycia w każdym semestrze wynosi 30.
  7. Przyjęte efekty uczenia się i realizowany program studiów pokrywają w pełni zarówno charakterystyki uniwersalne jak i charakterystyki drugiego stopnia definiowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych na poziomie 7. PKA. Dodatkowo efekty uczenia się pokrywają charakterystyki dla kwalifikacji obejmujących kompetencje inżynierskie zdefiniowane w PKA. Zakres wypełnienia wymagań w zakresie charakterystyk został przedstawiony w matrycy pokrycia również umieszczonej na stronie Efekty uczenia się.
  8. Koncepcja kształcenia na studiach niestacjonarnych na kierunku EiT również spełnia zdefiniowane efekty uczenia się i ma charakter studiów dwustopniowych: 8-semestralnych studiów pierwszego stopnia zakończonych tytułem zawodowym inżyniera elektroniki i telekomunikacji oraz 4-semestralnych studiów drugiego stopnia zakończonych tytułem zawodowym magistra inżyniera. Ze względu na specyfikę kandydatów, studia na obu stopniach prowadzone są wyłącznie w języku polskim, zaś uwzględniając zapotrzebowanie przedsiębiorstw w regionie, w których część studentów pracuje zawodowo oraz biorąc pod uwagę względnie ograniczoną liczbę studentów, w końcowej fazie studiów nacisk położono na zagadnienia dotyczące sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia, za wyjątkiem wyżej przedstawionych różnic (wydłużenie czasu trwania studiów pierwszego i drugiego stopnia, w części zawodowej koncentracja na zagadnieniach sieci telekomunikacyjnych i komputerowych), studia niestacjonarne prowadzą do uzyskania tej samej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdefiniowanych w efektach uczenia się na kierunku EiT.