Koncepcja kształcenia - Informatyka

Misją Wydziału Informatyki jest rozwój wiedzy (poprzez badania) i jej upowszechnianie (poprzez kształcenie i wdrożenia) w zakresie szeroko rozumianego przetwarzania informacji, w tym także w zakresie automatyki i robotyki.

Misja ta jest zgodna z misją Politechniki Poznańskiej jako „wyższej uczelni technicznej kształcącej wysokokwalifikowane i proinnowacyjne kadry w szeroko rozumianej inżynierii, w ścisłym związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami badawczo rozwojowymi, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem”. Misja i strategia WI PP wpisuje się również w „wizję Politechniki, jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, z aspiracjami do bycia partnerem uczelni europejskich pod względem jakości kształcenia, poziomu badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych”.

W koncepcji kształcenia na kierunku Informatyka uwzględniono misję Politechniki Poznańskiej, przedstawioną powyżej, która w skrócie sprowadza się do kształcenie wysokokwalifikowanych kadr, w ścisłym związku z badaniami naukowymi, rozwojem technologii i innowacji, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Koncepcja kształcenia uwzględnia również założenia zawarte w dokumencie pt. „Strategia rozwoju Politechniki Poznańskiej do roku 2020”, która jest planem osiągnięcia długoterminowych celów Uczelni.

Koncepcja kształcenia na kierunku Informatyka, obejmująca studia I i II stopnia, studia III stopnia (doktoranckie) oraz studia podyplomowe, jest zgodna z misją i strategią rozwoju Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej (WI PP). Uwzględnia się w niej trendy w rozwoju nauki oraz wyniki badań własnych, a także aktualne zapotrzebowanie i tendencje obserwowane na rynku pracy, wskazywane przez Radę Pracodawców WI PP (RP WI). Efekty kształcenia, zgodne z poziomami 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, pozostają w ścisłym związku z koncepcją rozwoju kierunku i WI PP. Studia I i II stopnia przygotowują do podjęcia studiów III stopnia, a studia podyplomowe są realizowane w zakresie ściśle związanym z kierunkiem Informatyka.

 

 

Absolwent studiów inżynierskich I stopnia (realizowanych w trybie stacjonarnym 7-semestralnym lub w trybie niestacjonarnym 8-semestralnym – 210 lub więcej punktów ECTS) kierunku Informatyka na WI PP posiada wiedzę teoretyczną z zakresu kluczowych zagadnień informatyki oraz umiejętności praktyczne w zakresie: obsługi i konfiguracji komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, obsługi i konfiguracji systemów operacyjnych, obsługi i instalacji szerokiego spektrum oprogramowania oraz programowania z użyciem najpopularniejszych języków programowania, w tym języków aplikacji graficznych, z zaawansowanym graficznym interfejsem użytkownika. Ponadto, studia inżynierskie przygotują studenta do zgodnego z zasadami sztuki projektowania, programowania i użytkowania systemów informatycznych, baz danych i sieci komputerowych. Absolwent posiada kwalifikacje, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje, zdefiniowane w Uchwale Senatu w sprawie zatwierdzenia kierunkowych efektów kształcenia dla studiów prowadzonych na Politechnice Poznańskiej nr 176 z dnia 25 kwietnia 2012 roku (z późniejszymi zmianami), ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania właściwych rozwiązań sprzętowych i programowych dostosowanych do konkretnych zadań  i zastosowań w przemyśle, biznesie i administracji. Przyjęte efekty kształcenia, jako element koncepcji kształcenia są kompletne z punktu widzenia charakterystyk drugiego stopnia, w szczególności charakterystyk właściwych dla obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i charakterystyk dla kwalifikacji obejmujących kompetencje inżynierskie zdefiniowanych w Polskiej Ramie Kwalifikacji (poziomy 6 i 7) oraz body of knowledge zdefiniowanego w standardach: ACM / IEEE Computer Science Curricula 2013 (CS 2013) i ACM / IEEE Computer Engineering Curricula 2016, Europejskim Certyfikacie Zawodu Informatyka opracowanym przez Council of European Professional Informatics Societies, European Competence Curricula Development Guidelines Synthesis Report – ICT Curricula in Higher Education in Europe oraz Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), 2015, Brussels, Belgium. Efekty kształcenia uwzględniają również zdobywanie przez studenta pogłębionej wiedzy, umiejętności badawczych i kompetencji społecznych niezbędnych zarówno w działalności badawczej jak i na rynku pracy. Stosowane metody kształcenia przygotowują studentów do prowadzenia badań, a tym samym do podjęcia studiów III stopnia. W ukształtowaniu tych umiejętności istotny udział mają przedmioty z zakresu algorytmiki, metod probabilistycznych, badań operacyjnych, statystyki i analizy danych oraz wspomagania decyzji. Zapewnia się studentom dostęp do laboratoriów Instytutu Informatyki (IIn) w celu wykonywania zadań wynikających z programu studiów oraz udziału w badaniach naukowych. Przygotowaniu do prowadzenia badań naukowych i/lub udziałowi w tych badaniach służą w szczególności zajęcia  prowadzone w ramach Pracowni inżynierskiej (na I stopniu studiów) czy Pracowni badawczo - problemowej (na II stopniu studiów), a także innych przedmiotów związanych z działalnością naukową pracowników Instytutu. Celom tym służy również proces przygotowywania prac dyplomowych, których tematy często wiążą się z realizowanymi w IIn badaniami naukowymi. Praktycznie każda praca dyplomowa magisterska zawiera odpowiedni wątek badawczy. Wyróżniający się studenci studiów I i II stopnia zapraszani są do prezentacji wyników swoich prac w ramach seminariów organizowanych przez poszczególne zakłady, składające się na Instytut Informatyki, w których zatrudnieni są promotorzy tych prac. Wygłaszają również referaty podczas międzynarodowych warsztatów (tj. np. organizowany corocznie German-Polish Workshop on Computational Biology, Scheduling and Machine Learning) oraz współuczestniczą w przygotowywaniu publikacji naukowych, które ukazują się w renomowanych czasopismach. Natomiast w trakcie realizacji zespołowej pracy inżynierskiej absolwent zdobywa kompetencje z zakresu prowadzenia projektu informatycznego oraz pracy w zespole (case studies realizowane grupowo), niezwykle istotne z punktu widzenia oczekiwań przyszłych pracodawców.

 

Posiadane kwalifikacje zawodowe stanowią podstawę do zatrudnienia absolwenta studiów I stopnia jako: (1) pracownika inżynieryjno-technicznego w laboratoriach informatycznych i jednostkach badawczych, (2) projektanta, programisty i wdrożeniowca oprogramowania, złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, (3) administratora systemów informatycznych (baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych), (4) kierownika zespołów programistycznych.

Studia inżynierskie przygotowują także do prowadzenia własnej firmy informatycznej, a po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych - do pracy jako nauczyciel informatyki. Program studiów I stopnia umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie standardu B2 i językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. W trakcie tych studiów, stosując odpowiednie metody kształcenia, rozwijane są tzw. kompetencje miękkie absolwentów, umiejętność zastosowania wiedzy i formułowania opinii, dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami (w tym w języku angielskim) oraz dalszego samodzielnego studiowania – absolwenci są przygotowani do uczenia się przez całe życie. Swoją wiedzę i umiejętności absolwent powinien umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Cechą charakterystyczną kształcenia na studiach II stopnia (realizowanych w trybie stacjonarnym 3-semestralnym lub w trybie niestacjonarnym 4-semestralnym – 90 punktów ECTS) kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi, praktycznymi zastosowaniami. Chodzi o to, by absolwent był nie tylko magistrem inżynierem informatykiem, posiadającym wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania w typowych zastosowaniach, ale żeby był twórczym projektantem dobrych rozwiązań wymagających interdyscyplinarnego (często niekonwencjonalnego) spojrzenia i myślenia algorytmicznego, jednocześnie kierującym się w swej pracy zasadami etyki i prawa. Absolwent tych studiów, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera, posiada kwalifikacje, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje, zdefiniowane w Uchwale Senatu w sprawie zatwierdzenia kierunkowych efektów kształcenia dla studiów prowadzonych na Politechnice Poznańskiej nr 176 z dnia 25 kwietnia 2012 roku (z późniejszymi zmianami), pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych oraz szybką adaptację do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Stanowi to podstawę do udziału studentów w prowadzonych przez Instytut Informatyki badaniach naukowych. Wydział Informatyki PP stara się wspierać rozwój działalności naukowej studentów przez stworzenie dobrych warunków funkcjonowania kół naukowych. Ponadto Wydział wspomaga również rozwój różnych innych form aktywności poza naukowej studentów, pamiętając o tym, że pracodawcy chętniej angażują absolwentów aktywnych, z pasją i doświadczeniem w działalności studenckiej, społecznej i sportowej. Ważnym atrybutem absolwenta jest umiejętność i nawyk samokształcenia – istotą kształcenia uniwersyteckiego jest przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy. Studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka zapewniają zdobycie szerokiej wiedzy z obszaru nowoczesnych technologii informatycznych. W tej kwestii, szczególny nacisk kładziony jest na analizę wymagań dla systemów informatycznych, modelowanie, projektowanie, implementowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Tak jak w przypadku studiów I stopnia, w trakcie tych studiów, stosując odpowiednie metody kształcenia, rozwijane są tzw. kompetencje miękkie absolwentów, umiejętność zastosowania wiedzy i formułowania opinii, dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami (w tym w języku angielskim na poziomie standardu B2+). Absolwenci są także przygotowani do uczenia się przez całe życie.

Posiadane kwalifikacje zawodowe stanowią podstawę do zatrudnienia absolwenta w firmach informatycznych i innych oraz jednostkach administracji państwowej m.in. jako: (1) pracownika inżynieryjno-technicznego na stanowisku menadżera projektów informatycznych, menadżera zespołów informatycznych, analityka, projektanta, programisty, (2) projektanta, programisty i wdrożeniowca oprogramowania, złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, (3) administratora systemów informatycznych (baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, oprogramowania aplikacyjnego), (4) kierownika zespołów programistycznych, (5) konsultanta w zakresie technologii informatycznych, (6) pracownika naukowo-dydaktycznego w uczelniach wyższych i jednostkach badawczych. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych absolwent może także podjąć pracę nauczyciela informatyki. Ukończenie studiów magisterskich uprawnia do przystąpienia do rekrutacji na studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie.

Gwarantem wysokiego poziomu, jakości, nowoczesności oraz innowacyjności programu i procesu kształcenia oraz warunków w jakich jest realizowany, jest Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK). Nowoczesność oraz innowacyjność programu są wynikiem zaangażowania w ich przygotowanie i realizację interesariuszy zewnętrznych (pracodawców), wewnętrznych (pracowników, studentów i uczestników studiów podyplomowych) oraz wykorzystania wyników prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie Informatyki.

 

Koncepcja oraz program kształcenia są spójne i innowacyjne oraz uwzględniają potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Są one przedmiotem ciągłej konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi, tj. Radą Pracodawców Wydziału Informatyki PP (RP WI). Powołanie w roku 2012 RP WI stworzyło unikalną możliwość szybkiego i właściwego reagowania na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego przy opracowywaniu koncepcji kształcenia, w tym jej profilu, celów i rozwoju tej koncepcji oraz efektów kształcenia i zmian w programie kształcenia. Zgodnie z Wydziałowym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK), prace rozwojowe nad programem uwzględniają sugestie RP WI. W ramach wybranych modułów, wprowadzono kilka cykli wykładów prowadzonych przez przedstawicieli firm wchodzących w skład RP (Allegro Group, Atos IT Services, BCC Consulting, Cognifide, GSK Services, IBM Polska, ITelligence, Microsoft Polska, Pearson/IOKI, Roche, Samsung, Sii, Wikia, Navi Expert, ConsData, Rule Financial - GFT Group), a program studiów II stopnia rozszerzono o pełen cykl wykładów „Nowoczesne technologie w zastosowaniach branży IT” prowadzonych w całości przez przedstawicieli RP WI. Bezpośrednie spotkanie z pracodawcami w ramach tego przedmiotu pozwala na lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy. Zgodnie z WSZJK programy kształcenia lub istotne zmiany w tym programach, przed ich uchwaleniem przez Radę Wydziału Informatyki PP muszą być zaopiniowane przez interesariuszy wewnętrznych, tj. Samorząd Studentów (dla studiów I i II stopnia) i Samorząd Doktorantów (dla studiów III stopnia) oraz odpowiednią Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia.

Nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe posiadają dorobek naukowy w obszarze i dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie Informatyka, z którymi związane są efekty kształcenia dla studiów I i II stopnia. Dorobek naukowy, doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz kompetencje dydaktyczne wykładowców prowadzących zajęcia na kierunku Informatyka są adekwatne do realizowanego programu i zakładanych efektów kształcenia. Rezultaty prowadzonych w Instytucie Informatyki badań naukowych są wykorzystywane w procesie kształcenia, w projektowaniu i doskonaleniu programu i treści kształcenia oraz w jego realizacji (np. poprzez bogatą ofertę przedmiotów obieralnych).

Program kształcenia rozwija ogólne umiejętności intelektualne studentów np. przez oferowanie obieralnych modułów z nauk humanistycznych (Filozofia/Etyka) i nauk społecznych (Przedsiębiorczość w IT / Koncepcja i narzędzia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem) oraz uwzględnia możliwości uzyskiwania efektów kształcenia na zajęciach oferowanych również na kierunku Automatyka i Robotyka (Podstawy elektroniki, robotyki, automatyki, Mikroelektronika) i zajęciach ogólnouczelnianych, jak np. Wstęp do metodologii pisania pracy naukowej oraz Usługi biblioteczne i informacyjne. Wzmacnia to pozycję absolwenta na rynku pracy i sprzyja ogólnemu rozwojowi studentów.

Wybrane moduły kształcenia (Przetwarzanie równoległe, rozproszone, Sieci komputerowe) są realizowane z wykorzystaniem unikalnych zasobów Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego (PCSS), a ich programy zostały opracowane jako efekt doświadczeń z wieloletniej współpracy WI PP i PCSS. Stanowi to unikalny walor proponowanego studentom programu kształcenia.

Program kształcenia studiów I stopnia gwarantuje, że student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań informatycznych dotyczących m.in. programowania w logice, formalnej specyfikacji i weryfikacji oprogramowania, a także zadań z zakresu fizyki, podstaw elektrotechniki, elektroniki i automatyki. Takie efekty kształcenia generuje grupa modułów kształcenia, takich jak: Analiza matematyczna, Matematyka dyskretna, Algebra liniowa, Logika obliczeniowa, Metody probabilistyczne. Rozwijają one zaawansowane ogólne umiejętności intelektualne studentów oraz przygotowują do prowadzenia badań naukowych w przyszłości.

Przyczynia się do tego również moduł kształcenia Fizyka dla informatyków, który gwarantuje z kolei, że student ma specjalistyczną wiedzę z fizyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań informatycznych dotyczących np. grafiki komputerowej i symulacji zjawisk fizycznych w grach komputerowych.

Zestaw następujących modułów kształcenia: Algorytmy i struktury danych, Algorytmika praktyczna, Systemy operacyjne, Programowanie deklaratywne, niskopoziomowe i obiektowe, Optymalizacja kombinatoryczna, Podstawy techniki cyfrowej, Architektura systemów komputerowych, Badania operacyjne, Systemy baz danych, Statystyka i analiza danych, Grafika komputerowa i wizualizacja, Sieci komputerowe, Inżynieria oprogramowania, Wspomaganie decyzji, Komunikacja człowiek-komputer, Sztuczna inteligencja, Systemy wbudowane, Aplikacje internetowe i Bezpieczeństwo systemów informatycznych, gwarantuje, że student kierunku Informatyka zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, budowy systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, implementacji języków programowania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania, wspomagania decyzji, aplikacji internetowych oraz systemów wbudowanych. Daje to mu umiejętność identyfikowania i rozwiązywania szerokiego spectrum problemów pojawiających się w pracy informatyka w przemyśle, biznesie i administracji, między innymi dzięki wykształceniu umiejętność analizy i syntezy informacji różnego typu i z zakresu różnych dyscyplin.

Z tą ostatnią kwestią wiąże się umiejętność wykorzystania do formułowania i rozwiązywania problemów informatycznych metod analitycznych i symulacyjnych oraz umiejętność planowania i przeprowadzania eksperymentów, w tym pomiarów i symulacji komputerowych, i interpretacji uzyskanych wyników. Osiągnięcie tych kwalifikacji gwarantuje grupa modułów: Metody probabilistyczne, Optymalizacja kombinatoryczna, Badania operacyjne, Statystyka i analiza danych, Wspomaganie decyzji, Sztuczna inteligencja, Podstawy robotyki, elektroniki i automatyki, i Pracownia inżynierska.

W programie kształcenia dużo uwagi poświecono wykształceniu u przyszłych inżynierów umiejętności praktycznych z zakresu podstaw projektowania układów analogowych i cyfrowych, a także podstaw konstruowania i programowania systemów mikroprocesorowych. Cykl modułów sprzętowych wprowadza studentów w tę tematykę, poczynając od podstaw budowy, analizy i projektowania układów elektronicznych (Podstawy elektroniki, Podstawy techniki cyfrowej), przez projektowanie prostych układów sterowania (Podstawy techniki cyfrowej, Podstawy automatyki), budowę i zasadę działania systemów komputerowych, po projektowanie i programowanie systemów mikroprocesorowych (Architektura systemów komputerowych, Systemy wbudowane). Program ten uzupełniony jest o moduły obieralne umożliwiające poszerzenie wiedzy w wybranym obszarze: Mikroelektronika, Podstawy robotyki, Mikrokontrolery w praktyce. Specjalistyczne laboratoria wyposażone są m.in. w programy CAD wspomagające projektowanie schematów i symulację układów cyfrowych, macierze programowalne FPGA i sterowniki PLC.

Program kształcenia kierunku Informatyka rozwija również umiejętności intelektualne studentów w zakresie analizy i syntezy informacji oraz przekonywującego komunikowania się w mowie i na piśmie. Stanowi to istotny element przygotowujący studenta studiów I stopnia do prowadzenia badań naukowych, a w przypadku studiów II stopnia, umożliwia bezpośredni udział w prowadzeniu badań. Konkretnie, student potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski. Potrafi również przygotować i przedstawić, w języku polskim i angielskim, prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu informatyki oraz porozumiewać się w tych językach w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Rozwój tych umiejętności gwarantuje grupa modułów: Narzędzia informatyki, Język obcy, Pracownia inżynierska, Seminarium dyplomowe, Przygotowanie do badań naukowych, a na studiach II stopnia Pracownia badawczo-problemowa.

Proces kształcenia uzupełniony jest o praktyki zawodowe realizowane po 6 semestrze. Podczas praktyk studenci mają możliwość zdobycia umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie studiów, a także pracy w grupie oraz wzmocnienia umiejętności komunikacji interpersonalnej. Program ramowy praktyk ma uniwersalny charakter i jest proponowanym przez Wydział zbiorem zadań, w które mogą być zaangażowani studenci podczas realizacji praktyki zawodowej w dowolnej firmie czy instytucji z branży IT, co wzbogaca aspekt praktyczny zdobytego wykształcania. Praktyka może zostać również zaliczona, na podstawie pracy zawodowej, jeżeli wykonywana praca pozwala na uzyskanie zakładanych dla praktyki studenckiej efektów kształcenia.

Koncepcja kształcenia oraz struktura i organizacja programu na kierunku Informatyka kładzie szczególny nacisk na jego indywidualizację oraz sprzyja krajowej i międzynarodowej mobilności studentów. Indywidualizacja kształcenia to stworzenie możliwości realizacji indywidualnego programu studiów, możliwości wyboru jednej spośród kilku specjalizacji na studiach II stopnia, udziału w pracach kilkunastu kół naukowych powołanych zgodnie z zainteresowaniami studentów, indywidualnego wyboru tematyki prac dyplomowych, skorzystania z bogatej oferty modułów obieralnych oraz szkoleń i innych zajęć dodatkowych organizowanych przez Uczelnię oraz Samorząd studencki. Zostały stworzone mechanizmy zapewniające, że wybór dokonywany przez studentów w ramach modułów obieralnych jest kontrolowalny tj. zagwarantowano, że uzyskiwane efekty kształcenia w ramach takiego modułu są podobne i spójne, niezależnie od wybranego przez studenta przedmiotu. Moduły obieralne to przedmioty lub grupy przedmiotów, które uwzględniają najnowsze trendy i zmiany zachodzące w dyscyplinie Informatyka oraz są zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, a w szczególności rynku pracy – w ten sposób WI PP uwzględnia w koncepcji kształcenia postęp w dyscyplinie Informatyka.

Wydział kładzie nacisk na internacjonalizację kształcenia studentów, stwarzając warunki do ich udziału w międzynarodowych programach mobilności. Internacjonalizacja kształcenia jest realizowana między innymi przez udział studentów i doktorantów w programach LLP ERASMUS, CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies), IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), MOST i ERASMUS MUNDUS oraz poprzez zaangażowanie w proces kształcenia zagranicznych wykładowców akademickich (zajęcia prowadzone w języku angielskim – wybrane przedmioty obieralne). Temu celowi służyło również wprowadzenie do programu kształcenia przedmiotów 2-języcznych, czyli przedmiotów, które są realizowane zarówno w języku polskim, jak i w angielskim.

Metody dydaktyczne, które są wykorzystywane w toku kształcenia na kierunku Informatyka są bardzo zróżnicowane i dostosowane do specyfiki zajęć i indywidualnych potrzeb studentów – metody te są zorientowane na studenta – poniżej wymieniono niektóre z nich:

  1. metody problemowe:
  • wykład konwersatoryjny (rozmowa wykładowcy ze studentem, podczas której wykładowca zadaje pytania i przedstawia określone treści, a studenci na nie odpowiadają);
  • wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych;
  • wykład problemowy (wykładowca przedstawia konkretny problem, omawia go ze studentami i wskazuje na określone sposoby rozwiązania);
  1. metody aktywizujące:
  • metoda case study (metoda polegająca na analizie, a następnie dyskusji nad przedstawionym przez nauczyciela przypadkiem);
  • metoda sytuacyjna (analiza, a następnie dyskusja nad przedstawionym ciągiem zdarzeń; analiza dokonywana jest przez studenta z odpowiednim wyprzedzeniem, a następnie prowadzona jest dyskusja nad zawartymi w opisie problemami);
  • gry dydaktyczne (działanie w formie ćwiczenia, w której przestrzega się ściśle określonych zasad; rozróżnia się gry symulacyjne, decyzyjne oraz psychologiczne);
  • dyskusja dydaktyczna w różnych wariantach, w tym burza mózgów i dyskusja panelowa (zorganizowana wymiana myśli i poglądów uczestników na dany temat; akcentowanie sposobu budowania wypowiedzi, argumentacji).

W procesie kształcenia dominują metody dydaktyczne zorientowane na studenta oraz formy zajęć ukierunkowane na rozwiązywanie problemów (Problem-based Learning), mające na celu zintegrowane rozwijanie potencjału studentów (tutoring, mentoring), umożliwiające wszechstronne wykształcenia kompetencji intelektualnych niezbędnych w działalności badawczej (samodzielnego, krytycznego, twórczego myślenia, identyfikowania, analizy i rozwiązywania problemów). Stosowane metody kształcenia związane z realizacją prac dyplomowych umożliwiają studentom osiągnięcie umiejętności praktycznych w przypadku studiów I stopnia (Design Thinking), a w przypadku studiów II stopnia – prowadzenia badań naukowych oraz bezpośrednie wykonywanie prac badawczych. Tematyka prac dyplomowych w większości przypadków jest tak dobierana, by umożliwić studentom wykorzystanie wiedzy i nabytych umiejętności w celu rozwiązywania problemów naukowych.

Jak już wspomniano wcześniej w koncepcji kształcenia studiów III stopnia uwzględniono misję Politechniki Poznańskiej. Związek z misją i strategią rozwoju Wydziału krótko przedstawioną powyżej, w skrócie sprowadza się do rozwoju wiedzy poprzez badania, i jej upowszechnianie poprzez kształcenie i wdrożenia, w zakresie szeroko rozumianego przetwarzania informacji, w tym także w zakresie automatyki i robotyki. Strategia rozwoju WI PP zakłada osiągnięcie wysokiej pozycji badawczej (liczne publikacje „filadelfijskie”, cytowania, wdrożenia).

Studia III stopnia (doktoranckie) trwają 8 semestrów (45 punktów ECTS). Absolwent studiów III stopnia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz teoretycznych i praktycznych problemów informatyki, umożliwiających przygotowanie rozprawy doktorskiej. Ma on wiedzę na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki oraz o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem prowadzonych badań naukowych, również obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki. Absolwent tych studiów posiada umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych, w tym potrafi posługiwać się metodami syntezy i oceny potrzebnymi do rozwiązywania problemów badawczych i problemów związanych z innowacjami, a także do poszerzenia i krytycznego spojrzenia na obecny stan wiedzy i jej wykorzystanie w praktyce. Absolwent studiów doktoranckich posiada kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego, zdolność do pracy w zespole, jest otwarty na współpracę z innymi osobami. Potrafi w sposób powszechnie zrozumiały popularyzować wiedzę dotyczącą osiągnięć nauki i techniki.

Doktoranci prowadzą lub uczestniczą w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze od 10 do 90 godzin rocznie. Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia dydaktyczne zorganizowane, prezentowane w arkuszach na stronie www WI PP (patrz – studia doktoranckie).

Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności uczestników tych studiów w prowadzącej je jednostce organizacyjnej i jest realizowana w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich. Organizacja stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich zapewnia możliwość odbywania studiów osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, poprzez realizację zajęć w godzinach popołudniowych i w weekendy. Cykl kształcenia kończy się obroną pracy doktorskiej.

Wydział Informatyki PP przywiązuje dużą wagę do jakości bazy dydaktycznej wykorzystywanej w procesie kształcenia. Dbałość o wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny i oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zajęć jest istotnym elementem Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Oprogramowanie stosowane na zajęciach w dużej części jest pozyskiwane w ramach korporacyjnych programów edukacyjnych, w których na mocy podpisanych porozumień uczestniczy Uczelnia – Microsoft IT Academy, Oracle Academy, Cisco Networking Academy.

Podsumowując, moduły zawarte w programach kształcenia na kierunku Informatyka oraz na studiach doktoranckich związanych z dyscypliną Informatyka wykraczają poza standardową ofertę dydaktyczną, są innowacyjne, wykorzystują szczególne zasoby kadrowe oraz bazę laboratoryjną (w tym, zasoby PCSS) Instytutu Informatyki i opierają się o współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym.